KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, valamint a honlap használatával kapcsolatos tudnivalók („Tájékoztató”)

I.             A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy ismertesse Önnel az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.; cégjegyzékszáma: 01-09-919716), mint adatkezelő („Adatkezelő”) honlappal összefüggő adatkezeléseinek rendjét, az adatkezeléssel összefüggő jogait és jogorvoslati lehetőségeit és az adatvédelem céljából tett adatbiztonsági intézkedéseit, amikor Ön Társaságunkkal a honlapon („Honlap”) keresztül kapcsolatba lép.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került összeállításra.

II.          A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a honlapját látogatók („Látogatók” vagy „Érintettek”) személyes adatait a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során birtokába került személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

III.         A Honlap használata, személyes adatok köre

A Honlapunkon keresztül történő kapcsolattartás feltétele, hogy a Látogatók önkéntesen személyes adatot szolgáltassanak, ennek során kötelező megadni felhasználó nevüket és email címüket, továbbá lehetőség van a személyesebb kapcsolattartás érdekében a telefonszámuk megadására. Álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az önéletrajz csatolását is biztosítja a rendszer, mely az érintett különleges adatait (iskolai végzettség, munkahelyi előmenetel adatai, stb.) is tartalmazza. Felhívjuk a figyelmét, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

 A Honlapunk meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere automatikusan regisztrálja a Látogatók IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját. A Honlap oldalainak látogatottságát az Adatkezelő a szervernapló ellenőrzésével figyeli. 

IV.        Cookie vagy „süti”

A cookie vagy „süti” a Honlap meglátogatásakor a Honlap által az Ön számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a Honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. Például lehetősége nyílik arra, hogy a Honlap regisztrációhoz kötött felületén a Honlap megjegyezze e-mail címét és jelszavát, azaz ezeket az adatokat – amennyiben Ön hozzájárul – nem kell minden egyes belépésnél megadnia. A cookie-k használatával az Ön igényei jobban felmérhetőek. Ön bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival. Továbbá a böngésző beállításaival tudja lehetővé tenni, hogy a cookie-k használata előtt erre minden esetben egy felugró ablak figyelmeztesse Önt. Amennyiben nem adja hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához, az a Honlap bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti. Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

  • felhasználói munkamenet tárolására,
  • statisztikák gyűjtésére,
  • felhasználói beállítások tárolására,
  • a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására.

A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe vagy forduljon hozzánk segítségért.

V.          Kiskorúak védelme

Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Adatkezelések során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Amennyiben azt észleljük, hogy a Honlapunk felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély nélkül használja ezt a Honlapot, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra. Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt ezen a Honlapon keresztül, szülője vagy gondviselője engedélye nélkül.

VI.     Az adatkezelés célja

A Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatban jelenleg az alábbi célzott lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

  1. Meghirdetett álláshelyeinkre önéletrajzot nyújthat be Társaságunkhoz.
  2. Kérdéseket, észrevételeket intézhet hozzánk.

VII.      Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Látogató önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A Látogató jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap használata során a kért személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. 

Az Adatkezelő a Látogató IP címét a Honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel az Érintett külön hozzájárulása nélkül rögzíti. Az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

VIII.          Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

IX.          Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt célok eléréséhez részére megadott személyes adatokat adatfeldolgozó részére nem továbbítja.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

X.        Adatbiztonság

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes és különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.

XI.      Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett az Adatkezelésre vonatkozóan a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez a ferencz.balazs@kezmu.hu e-mail címre megküldött e–mail útján vagy az Adatkezelő jelen tájékoztató elején rögzített címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor a kérheti a tájékoztatását a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, melyet nem önkéntes hozzájárulása alapján kezel az Adatkezelő. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatot zárolja.

Javasoljuk, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés sérti az Ön jogait vagy szabadságait, a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a ferencz.balazs@kezmu.hu email címen.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítható meg.